HANDELINGEN - 1997

J. van Heijst (red.)

Category: Religion

€ 22,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

1996 – 2004: de laatste acht jaren in het zelfstandig bestaan van de Nederlandse Hervormde Kerk. Jaren waarin veel hervormden met ongeduld uitzagen naar het samengaan met de gereformeerden en lutheranen, terwijl anderen – totdat in de generale synode het eindbesluit zou vallen – volhardden in hun bezwaren tegen een dergelijke fusie. ‘Tot op het bot verdeeld’ tussen de ‘SoW-ers’ en de ‘bezwaarden’ zocht de synode in de jaren 19962004 haar weg, de weg naar de eindbeslissing. Het opstellen van de kerkorde voor de nieuwe kerk vergde daarbij veel energie. Het reorganiseren van de zes academische kerkelijke opleidingen – met de Protestantse Theologische Universiteit als resultaat – niet minder. Nog veel andere, vaak nog actuele, aspecten kwamen in de synode aan de orde. Juist van deze acht spannende jaren zijn de Handelingen van de hervormde synode nog niet samengesteld, laat staan gepubliceerd. De drie jaardelen 1996, 1997 en 1998 verschijnen nu tegelijk; de delen over de resterende jaren volgen. De redactie van deze drie delen berustte bij het oud-synode- en oud-moderamenlid drs. J. van Heijst (1936).

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Wijziging van de ordinanties van de kerkorde der NHK, i.c. vaststelling van de ordinanties behorend bij de concept-kerkorde van de VPKN (eerste lezing)

In de triosynode van 22-24 januari 1997 zijn behandeld de ordinanties behorend bij de concept-kerkorde van de VPKN. Het resultaat is afgedrukt in het verslag van die triosynode, deel III, pag. 1063-1180.
De in genoemde triosynode vastgestelde tekst van de veertien ordinanties dient vervolgens door de drie afzonderlijke synoden te worden behandeld. Voor de NHK houdt dit in dat de behandeling moet gebeuren volgens de procedure voor wijziging van de ordinanties van de kerkorde der NHK.

Het moderamen merkte bij de convocering voor deze vergadering het volgende op:

“Aan de behandeling in de gezamenlijke synodenvergadering is een inten¬sieve voorbereiding in een aantal commissies van voorbereiding voorafge¬gaan; in dit voortraject, en daarna tijdens de gezamenlijke vergadering, is er ruimschoots gelegenheid geweest vragen, opmerkingen en wijzigings¬voorstellen aan de orde te stellen.
Het moderamen van de generale synode gaat ervan uit dat er in dit stadium geen amendementen meer op de tekst zullen worden ingediend. Mocht dat echter onverhoopt wel het geval zijn, dan dienen de desbetref¬fende amendementen – willen deze in behandeling genomen kunnen worden – bij het moderamen te zijn ingediend voordat een aanvang is gemaakt met de behandeling van het pakket ordinanties. Het moderamen verzoekt u daarmee rekening te houden.”

[Noot van de redactie. De tweede lezing in de NH synode vindt plaats op 27 juni 2003.]

About the author

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

HANDELINGEN - 1997

Author:

J. van Heijst (red.)

Category:

Religion

Number of pages:

300

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 17 x 24 cm

Release date:

15-11-2019

ISBN:

978-94-6389-716-7 / 9789463897167

Price:

€ 22,99

Language

Dutch