Westerse christenen met hun buren onderweg - Deelnemers aan de missie van Jezus, dichtbij en veraf

Steven Paas

Category: Religion

€ 16,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In deze beknopte studie wordt gezocht naar middelen om het wankele zendingsbesef van Westerse christenen ten opzichte van hun eigen omgeving te doen ontwaken of sterker te maken. In Jezus Christus en door de Heilige Geest is de hele onderneming van God, de Missio Dei, begonnen en verder gegaan; door Hem zal zij ook worden voltooid en beëindigd. Jezus wil dat alle christenen deelnemers aan Zijn missie zijn. De apostelen moesten thuis beginnen, in Jeruzalem, Judea en Galilea. Bijgevolg komt ook voor de christenen van vandaag deelname aan de zending van Jezus tot uiting in hun verhoudingen met de mensen die dichtbij wonen, die geen religie hebben, of die van andere religies en culturen zijn. Het zendingsveld ligt in onze onmiddellijke nabijheid, waar we dagelijks de mensen ontmoeten die we kennen. ​

Aanbevelingen
Dr. Steven Paas, voorheen zendingswerker in Malawi, heeft kort en bondig een briljante missiologie aangereikt voor Westerse christenen, die gevangen zitten in een neo-kolonialistische voorstelling van zending. Paas laat zien dat elke vorm van superioriteitsdenken het missiologische wezen van de kerk beschadigt en botst met de Bijbelse betekenis van zending. Hij spoort Westerse christenen en hun buren van een andere (niet-)religieuze en culturele achtergrond aan om gehoorzaam te zijn aan de grote opdracht van Jezus. 
Ds. Willem-Henri den Hartog, coordinator in zuidelijk Afrika, GZB; predikant, Church of Central Africa Presbyterian (CCAP), Malawi. 

Steven Paas heeft zijn sporen verdiend in het veld van zending en evangelisatie. Als theoloog en als zendeling en evangelist pur-sang, weet hij waar hij het over heeft. Hij behandelt serieuze theoretische en praktische missiologische vragen. Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met thema’s als verkiezing en alverzoening? Welke dingen staan actieve deelname aan zending en evangelisatie in de weg? Wat zegt de Schrift hierbij? Paas wijst op een stevige, maar toegankelijke manier een heldere weg. Hij nodigt uit tot Bijbelse bezinning, en tot verdere studie. 
Ds. Jan van ’t Spijker, docent missionaire vakken, Theologische Universiteit, Apeldoorn. 

Steven Paas biedt wijze bezinning over christelijke zending, ontleend aan tientallen jaren ervaring in zending en evangelisatie. Vanuit het Bijbelse fundament van zending bespreekt hij de bezwaren die worden geopperd en leidt hij de lezer naar de manier waarop individuele en communale hindernissen kunnen worden overwonnen, om zo het evangelie van Jezus Christus effectief te delen met niet-christenen. Sterk aanbevolen. 
Dr. Alexander E. Stewart, Academisch Decaan en Universitair Hoofddocent Nieuwe Testament, Tyndale Theological Seminary, Badhoevedorp. 

De gemeente van Christus is als Gods dienares geroepen te dienen in de Missio Dei. Als christenen eenmaal hebben gezien dat het de Drie-enige God is, die deze zendingsbeweging zelf gaande houdt in deze wereld, kunnen zij nooit meer provinciaals denken over de kerk. Dat inzicht verandert het zicht op pastoraat, diaconaat, catechese, prediking en – zelfs– op de begroting van de gemeente. Wie liever de luiken sluit voor de buitenwereld, om zich terug te trekken op het vertrouwde kerkelijke terrein is gewaarschuwd: dit boek zal hem geen rust gunnen. 
Ds. Peter L.D. Visser, Missionair predikant en consulent

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Na een inleidend overzicht van de zendingswoorden van Jezus, bespreekt de auteur in vijf hoofdstukken het startpunt en het doel van christelijke zending of missie. Vervolgens bespreekt hij de veronderstelde overlappingen of raakvlakken tussen het christelijke geloof en de religies en culturen van de wereld, het superieure zelfbeeld van christenen in de Westerse cultuur, en de verhouding van het Westerse christendom met Israël en de Joden. In hoofdstuk zeven stelt hij de theologische discussie over de reikwijdte van het verzoeningswerk van Jezus aan de orde. Uiteenlopende inzichten daarover hebben de potentie om het zendingsbewustzijn van christenen te verzwakken of juist te versterken.

Vervolgens beschrijft hij, in twee hoofdstukken, een aantal ontwijkende houdingen en belemmeringen onder Westerse christenen, die de zending hebben verzwakt of verlamd. De auteur benadrukt steeds het trinitarische karakter van zending, ofwel de Missio Dei, het gezonden zijn van Jezus zelf door God de Vader, als fundament van Zijn grote opdracht, waarvan de discipelen en al hun opvolgers deelnemers zijn. Door het werk van de Heilige Geest blijft de grote opdracht om deel te nemen aan Zijn missie zich richten tot de harten en de hoofden van alle christenen van alle tijden en plaatsen. Daardoor is de gemeente (de kerk) per definitie een missionair organisme, hetgeen ingrijpende gevolgen heeft voor haar organisatie als instituut en voor de geloofshouding van haar leden.

In het laatste hoofdstuk roept de auteur christenen op om voor God hun zwakheid en onvolmaaktheid te belijden. Zij kunnen niet in eigen kracht deelnemers zijn aan de missie van Christus in deze wereld. Het werk van de Heilige Geest is onmisbaar. Hij wekt op tot berouw en bekering. Niet alleen bij de ‘buren’ die nog onbekend zijn met Christus. Maar ook bij christenen zelf. De Geest doet bij hen het ontwijkende gedrag en de belemmeringen verdwijnen. Zo wordt de weg geplaveid voor het vertrouwen in de onoverwinnelijke kracht van Hem die gezonden is en die anderen zendt: Jezus Christus. In Hem is alle zendingswerk begonnen. In Hem gaat het werk verder. En in Hem zal het ook volmaakt Zijn doel bereiken en worden beëindigd. Het is de bedoeling van Jezus dat alle christenen deelnemers zijn of worden aan Zijn zending. Dat is wat de auteur in dit boek wil beklemtonen.

In voetnoten en een bibliografie is verantwoording afgelegd van gebruikte literatuur. Hoewel het boek gericht is op een brede kring van christelijke en niet-christelijke lezers, die geen theologische opleiding ontvingen, heeft de auteur zich ook willen verhouden tot het debat over zending onder theologen.

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Steven Paas

De woorden waarmee Jezus Zijn discipelen uitzendt worden ook wel de ‘grote opdracht’ genoemd. De instructie ‘ga heen’ in Mattheüs 28 en Markus 16 vormt het betekenisvolle begin ervan. Het blijkt dat Jezus Christus allereerst een missionaire taak heeft gegeven aan Zijn gemeente of kerk op aarde.
Ik maak geen principieel verschil tussen de termen gemeente en kerk. Ze zijn twee kanten van dezelfde munt. Het woord kerk (kuriakè = van de Heer) benadrukt dat Christus haar Heer (kurios) of Hoofd is. In dit geschrift heb ik vooral de eerste benaming gebruikt, om steeds te benadrukken dat het Lichaam van Christus een universele gemeenschap is van bij elkaar horende leden en tegelijk ook een plaatselijke voor iedereen waarneembare verschijningsvorm ervan.
Die missionaire taak is ons als christenen blijvend toevertrouwd. Nemen wij – individueel en de gemeente als geheel – er nog van harte deel aan?
De zending van christenen is een hoge roeping, want zij staat niet op zichzelf. Zij is afgeleid van de taak die Jezus Christus heeft ontvangen. God de Vader heeft Zijn Zoon naar de wereld gezonden! Hij Zelf is en blijft de Gezondene, die ons voorgaat. Na Zijn hemelvaart gaat de zending van de Zoon verder door de verbreiding van het evangelie en de werking van de Heilige Geest. Dat christenen een zendingstaak hebben, betekent daarom dat zij opgenomen zijn in de zending van God de Zoon door God de Vader.

About the author

Steven Paas (PhD) is kerkhistoricus en missioloog. Hij publiceerde over Europese en Afrikaanse kerkgeschiedenis, zending, het verschijnsel van het Israëlisme in de uitleg van Bijbelse profetie, en de lexicografie van het Chichewa, een veel gesproken taal in Centraal Afrika.
Zie Linkedin hier.

Eerdere uitgaves

Bij Boekscout verscheen in 2017 de door Paas geredigeerde bundel Het Israëlisme en de plaats van Christus: Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie [ISBN 978-9402-24114-3]. Zie het boek hier.

In 2019 publiceerde Boekscout het door Paas vertaalde boek van de Amerikaanse theoloog Rob Dalrymple: Wie zijn familie van Jezus?: Een Bijbelse theologie van Land en Volk in reactie op het Christenzionisme [ISBN: 978-94-6389-357-2]. Zie het boek hier.

Reviews

2020-08-27 21:26:39 | By: H.J.W. Laseur
Allen voor wie het Evangelie belangrijk is, mogen zich gelukkig prijzen met dit boek over de praktijk van de zending vandaag. Zowel inhoudelijk als naar de uitgegeven vorm moet Dr. Steven Paas er veel liefde en energie in geïnvesteerd hebben. Het boek ademt het werk van Gods Geest. De auteur laat zich ook in dit werk kennen als een door wetenschap én zendingspraktijk gelouterde gelovige. Hij spreekt Bijbels en zo dicht mogelijk bij de belijdenis. Zijn boodschap straalt gezag, gedrevenheid en een grote liefde voor de evangelieverspreiding uit. Bovendien is het boek binnen de theologische verhoudingen van vandaag uniek te noemen: het is een heldere en hartstochtelijke oproep om het hele christelijke leven te oriënteren op de verspreiding van het Evangelie in het licht van Zijn komst. De opbouw is logisch en de hoofdlijn is op een goed leesbare manier uit de Schrift onderbouwd: geen enkele gelovige kan zich onttrekken aan de roeping om aan zijn of haar buren het evangelie bekend te stellen. Laten we God dankbaar zijn dat dit boek aan de dag gekomen is. Als je je kinderen of kleinkinderen wilt laten zien wat getuigend Christus volgen inhoudt, dan kan je zeker bij dit boek terecht. Wat zou het mooi zijn als velen (waaronder ikzelf!) gaan zien waar het bij zending nu echt om gaat. Ik bid dat het een krachtig instrument mag zijn om velen tot de Heiland te leiden.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Westerse christenen met hun buren onderweg - Deelnemers aan de missie van Jezus, dichtbij en veraf

Author:

Steven Paas

Category:

Religion

Number of pages:

90

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

14-08-2020

ISBN:

978-94-640-3522-3 / 9789464035223

Price:

€ 16,99

Language

Dutch