Wordt mijn kind dyslectisch?

Theo Hoogeveen

Category: Psychology and personal development
  • (2)

€ 19,25
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Dyslexie is erfelijk. Als ouders dyslectisch zijn is er 70% kans dat hun kind ook dyslectisch wordt. Dyslexie wordt meest vastgesteld rond het zesde jaar. Het kind ontwikkelt dyslexie in de eerste levensjaren. Het wordt veroorzaakt doordat de ontwikkeling  van het statistisch leren stagneert, waarbij kinderen fonemen in woorden of foneemclusters onderscheiden.
Het leidt tot stagnatie van de categorievorming, waardoor de selectie van fonemen bij de vorming van het lexeem vertraagd verloopt. Het leidt daarbij tot verminderd fonenemisch besef, problemen met klank- teken koppeling en het lezen en spellen.
Om het dyslectische kind alsnog te leren de foneemklanken te onderscheiden, wordt aangesloten bij de spreektaalontwikkeling en wordt de ontwikkeling van fonemischbesef versterkt. Door  deze vroege training worden de gevolgen voor dyslexie beperkt.

From the book

Uit diverse onderzoeken is gebleken, dat dyslexie in hoge mate erfelijk is. Ze tonen aan dat, als één van de ouders dyslectisch is er, 70 % kans is dat hun kinderen eveneens dyslectisch worden. Als er dyslexie in de familie voorkomt is de kans nog 30%.
 
Recente onderzoeken sluiten daarop aan met de vraag of vroegtijdige diagnose bij kinderen tussen 0 en 5 jaar mogelijk is. Daarbij wordt uitgegaan van de samenhang, die er is tussen de ontwikkeling van de spreektaal en het ontstaan van dyslexie.
 
In dit boek wordt vanuit literatuuronderzoek beschreven, waar deze samenhang op berust en op welke wijze, de ontwikkeling naar dyslexie bij de risicokinderen, beïnvloed kan worden.
 
De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van neurologisch onderzoek maken het mogelijk om de bestaande verklaringsmodellen dyslexie, nader te preciseren. Tot nu toe werd dyslexie vooral gezien als een fonologisch- linguïstisch deficit en in mindere mate als een visueel waarnemingstekort.
 
De onderbouwing van deze modellen is niet volledig geweest omdat de mogelijkheden voor onderzoek niet toereikend waren. Het neurocognitief onderzoek en het neurobiologisch onderzoek vulden deze modellen aan en toonden aan, dat dyslexie zich in hoofdzaak beperkt tot een deficit bij het cognitief verwerkingsproces.
 
Het cognitief verwerkingsproces vormt de laatste fase van de auditieve signaalverwerking. Lezen en spreken hebben als doel communicatie, wat mogelijk wordt als de betekenis van het woord duidelijk is. De betekenis van woorden ontstaat in het mentaal lexicon. Om het mentaal lexicon te activeren wordt het auditief woordsignaal omgezet in een fonologische code, het lexeem. In de cognitief verwerkingsproces wordt het lexeem gevormd door selectie van de bijhorende fonemen. Fonemen worden geselecteerd op grond van fonologische, semantische - en grammaticale categorieën.

About the author

“Ik gaf les in de onderbouw van een basisschool en een school voor speciaal onderwijs in Arnhem. In 1970 werd ik directeur van een sbao/praktijkschool in Zwolle waar ik samen met het team methodieken voor lezen, spelling en rekenen ontwikkelde. Ik studeerde pedagogiek in Tilburg en was jaren vakbondsbestuurder CNVO betrokken bij studieconferenties-mlk. Na mijn pensionering gaf ik les aan dyslectische kinderen en was mantelzorger. Dyslexie bleef mij boeien en ik zocht naar mogelijkheden om kinderen met dyslexie al in een vroeg stadium extra te ondersteunen. Daarbij sluit ik aan bij onderzoeken naar vroegtijdig diagnose in Nijmegen en Maastricht. Zelf boeit mij vroegtijdige hulp meer maar daar ben ik onderwijzer voor.”

Reviews

2015-10-30 23:11:56 | By: Expertise centrum Nederlands Heleen Sturing | Rating:
We hebben Uw boek op het Expertisecentrum met belangstelling bekeken en waarderen Uw zoektocht naar de mogelijkheden om het zeer jonge kind met een risico op dyslexie extra hulp te geven in een poging om daarmee de gevolgen van dyslexie te verminderen.
De theoretische inzichten over dyslexie en de spreektaalontwikkeling zijn ons bekend. Wij wensen U veel succes met Uw boek en Uw werkzaamheden op het gebied van vroege aanpak van dyslexie.

2015-08-03 19:56:37 | By: michel bakhoven begeleider dyslexie | Rating:
Eindelijke een boek die duidelijke aangeeft wat dyslexie is en wat het betekent voor het onderwijs
Door de vorming van het lexeem centraal te stellen worden alle opvattingen over dyslexie in een duidelijk kader geteld.
Als onderwijsgevende geeft het mij een stuk meer duidelijkheid, wat de doelstellingen zijn voor het begeleiden van dyslectische kinderen.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Wordt mijn kind dyslectisch?

Author:

Theo Hoogeveen

Category:

Psychology and personal development

Number of pages:

186

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

22-05-2015

ISBN:

978-94-022-1693-6 / 9789402216936

Price:

€ 19,25

Language

Dutch

Rating:

  • (2)