Het Israëlisme en de plaats van Christus - Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie

Steven Paas (red.)

Category: Religion

€ 23,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

‘Wie vanuit de christelijke theologie spreekt over Israël, raakt niet alleen aan internationale politieke vragen of maatschappelijke stellingnames maar ook aan de kernvragen van geloof en theologie, zoals: Hoe verhoudt God zich tot de volken in deze wereld? Is er bij Hem geen ‘aanzien des persoons’, maar toch nog wel ‘aanzien des volks’? Hoe lezen wij de Bijbel? In hoeverre dienen wij het Nieuwe Testament te gebruiken om het Oude Testament te duiden? Wat is de plaats van Christus in de theologie? Hoever reikt de verlossing door Christus? Geldt die voor Joden en niet-Joden op gelijke wijze? Moeten christenen nog de Joodse feesten houden? Welke plaats heeft het volk Israël in de toekomst? Belangrijke vragen over de Godsleer, hermeneutiek, Christologie, soteriologie, praktische theologie en eschatologie. Het onderwerp van de bundel die voor u ligt is daarom theologisch gezien uitermate belangrijk.’

Prof. Dr. Wido van Peursen
Hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Hoe lezen we de Bijbel? Gods Woord is alleen te verstaan in het licht van Jezus Christus en door de werking van de Heilige Geest. Christus was al werkzaam vóór Zijn omwandeling op aarde, al vóór Gods verkiezing van Israël. Terwijl er geen redding is buiten het kruis van Golgotha om, zijn er zelfs vanaf het Paradijs mensen geweest die gered werden. Ook al voordat Jezus Christus in het vlees verscheen. Hij is de eeuwige Middelaar. Na de hemelvaart gaat Zijn werk door. Jezus is groter dan de Bijbel, zie daarvoor het eerste en het laatste vers van het Johannesevangelie. Hij is de eeuwige Zoon van God. De historische werkelijkheid van Jezus Christus is een vast gegeven door de hele Bijbel heen. Gods Zoon is op tenminste vijf manieren betrokken bij de schepping: als Schepper, in de oudtestamentische offers, als Zoon van Maria, door de Heilige Geest en in de wederkomst.
De in het Oude Testament beschreven geschiedenis – de universele inzet in Genesis1-11, toegespitst in het Israëlrelaas daarna – is tot het Kerstgebeuren het enige bijzondere middel waardoor God zichzelf heeft geopenbaard, en dat samen met Zijn heilsplan voor de wereld. In de openbaringsgeschiedenis dient het oudtestamentische Israël de wereld op twee met elkaar vervlochten manieren. Ten eerste, Gods handelen met Israël staat model voor Gods handelen met de wereld. In Israël geeft God de wereld in micro een concreet voorbeeld van Zijn identiteit en handelen in macro, universeel. Het tonen van dit voorbeeld behoorde tot de taak van het oudtestamentische Israël en is nu nog de functie van het Oude Testament. De tweede, hiermee nauw verbonden reden waarom Bijbels Israël de wereld dient, is dat het niet alleen maar een demonstratiemodel van Gods universele heilshandelen is, maar dat het ook een instrument daartoe is. Immers, God heeft via Israël en het Joodse volk Jezus Christus, de Heiland der wereld, voortgebracht.

 

About the author

De redacteur van deze collectie, dr. Steven Paas (1942), publiceerde over Europese en Afrikaanse kerkgeschiedenis, de verschijnselen van Christenzionisme en Israëlisme en de lexicografie van het Chichewa, een veel gesproken taal in Centraal Afrika. Voor dit boek schreef hij een woord vooraf en het inleidende hoofdstuk. Prof. dr. Wido van Peursen opent het boek met een eigen woord vooraf. De andere hoofdstukken zijn van rev. dr. Erik van Alten, prof. dr. Gregory K. Beale, rev. Colin Chapman, dr. Bram Maljaars, ds. Joost van Meggelen, rev. dr. Duane Alexander Miller, dr. Theo Pleizier, prof. dr. Raymond Potgieter, prof. dr. Owen Palmer Robertson, rev. dr. Stephen Sizer, rev. dr. Jos M. Strengholt, en ds. Martin van Veelen.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Theologie blog van Boekencentrum:

Het Israëlisme heeft gevolgen voor de hele theologie

Lees verder

Boekbespreking Kerkblad voor het Noorden

Alles bij elkaar levert dit boek een waardevolle bijdrage in de doordenking van de christelijke visie op Israël.

Lees verder

Boekbespreking door dr. Harmen Jansen

Predikant van de Protestantse (PKN) gemeente van Winsum-Halfambt en coördinator van de theologiewerkgroep van de Stichting Kairos-Sabeel.

'Het Israëlisme en de plaats van Christus' (2018) is een 'fundamentele theologische bestrijding van het Christenzionisme'

Lees verder

Zuid-Afrikaanse review van Dr. Philip La Grange Du Toit

'n christosentriese besinning oor 'Israelisme'

Lees verder

Artikel in het SGP magazine (In het Spoor)

Recensie van meerdere boeken: Liefde voor Israël nader bekeken (Brevier, 2015), Israëlvisies in Beweging (Brevier, 2014) en Het Israëlisme en de plaats van Christus (Boekencentrum-Boekscout, 2018). De schrijver van de bespreking is Henk Tijssen (MA), docent aan het Hoornbeeck College en PhD onderzoeker.

Lees verder

Reformatorisch Dagblad: In Israëlboek bestrijdt dr. Ouweneel karikatuur

Het is een bespreking van Ouweneels recente boek, Het Israël van God, waarin hij zijn Israëltheologie voorstelt. Hij brengt daarin in het bijzonder, op kritische wijze, de visie ter sprake zoals verwoord in onze bundel Israël en de plaats van Christus, Boekscout 2017.

Lees verder

Bespreking door ds. Egbert Hoogendoorn

Het artikel is getiteld: 'Kerk en Israël: 'Onopgeefbaar verbonden'?" en is gepubliceerd in het blad Weerklank van februari 2019.

Lees verder

Het Israëlisme en de plaats van Christus - Review by Rob Dalrymple, PhD

This collection of essays, published in English and in Dutch, includes such notable contributers as G. K. Beale, Colin Chapman, and O. Palmer Robertson. 

Lees verder

Op zoek naar de familie van Jezus

Een kritisch onderzoek naar de opvattingen van het israëlisme (met
inbegrip van het christenzionisme en de vervangingstheologie).


Lees verder

Product information

Title:

Het Israëlisme en de plaats van Christus - Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie

Author:

Steven Paas (red.)

Category:

Religion

Number of pages:

328

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

24-11-2017

ISBN:

978-94-0224-114-3 / 9789402241143

Price:

€ 23,00

Language

Dutch