geeft je boek uit
professioneel en zonder kosten

Algemene voorwaarden

1. Identiteit

Wij zijn Uitgeverij Boekscout (rechtspersoon: Boekscout B.V.).

Uitgeverij Boekscout, Uitgeverij Boekscout YO!, Schrijversprijs BoekGoud, samenwerkingsimprint BC۰BS en BoekXpress (eigen beheer) zijn onderdelen van Boekscout B.V. (hierna Boekscout).

Rechtspersoon:
Boekscout B.V.
Bezoek- en postadres:
Nieuweweg 109, 3765 GC Soest
Contact:
info@boekscout.nl
Telefoon:
035 – 60 37 937 (Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
KvK-nummer:
63659050
BTW-identificatienummer:
NL 8553.39.019 B01

2. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Boekscout:
alle onderdelen Boekscout B.V., zoals beschreven bij artikel 1;
Klant:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Boekscout aangaat;
Partijen:
samenvoeging van Boekscout en klant;
Overeenkomst:
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Boekscout en klant;
Drukkerij:
de drukkerij of de printerij waar Boekscout de door klant bestelde zaken laat vervaardigen.

3. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Boekscout en klant waarop Boekscout deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Uitzondering op deze geldigheid is het getekende uitgeefcontract tussen Boekscout en auteur. Voorwaarden uit het uitgeefcontract hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Boekscout waarvan bij de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Prijs, aanbiedingen en offertes

 1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. Boekscout is verplicht zich te houden aan de wettelijke regels omtrent de Wet op de vaste boekenprijs.
 3. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd (en Boekscout is slechts gebonden aan deze prijzen):

  • gedurende de wettelijke betalingstermijn, tenzij anders is overeengekomen;
  • binnen termen van redelijkheid en billijkheid.

  Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Alle offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei (digitale) schriftelijke vorm, tenzij Boekscout om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

 5. Boekscout is slechts gebonden aan offertes indien de aanvaarding hiervan door klant, schriftelijk of per e-mail, binnen 30 dagen geschiedt.

 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 7. Boekscout kan niet aan prijzen, aanbiedingen en offertes worden gehouden indien klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 8. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Boekscout daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Boekscout anders aangeeft.

 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boekscout niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige

 • aanvaarding overeenkomst door klant van aanbod Boekscout;
 • betaling van overeengekomen bedrag.

6. Onherroepelijk – uitsluiting herroepingsrecht

 1. Door bij Boekscout een order te plaatsen, geeft de klant Boekscout de opdracht exclusief voor de klant (op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument) de bestelde goederen te produceren en/of vervaardigen en/of verveelvoudigen.
 2. De door klant geplaatste order is op grond hiervan onomkeerbaar en dus onherroepelijk vanaf het moment dat de overeenkomst, zoals bij punt 5 beschreven is, tot stand is gekomen.
 3. Wanneer klant op een moment nadat de order onherroepelijk werd, de door middel van een betalingsmachtiging al verrichte betaling laat storneren, is klant verplicht om de betaling alsnog onmiddellijk op een andere manier te verrichten. Bijkomende kosten komen voor rekening van klant.

7. Levering

 1. Orders geplaatst door natuurlijke personen (consumenten) worden verwerkt na ontvangst van de betaling, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Orders geplaatst door rechtspersonen (via zakelijke kanalen van Boekscout) worden direct verwerkt en kunnen op factuur besteld worden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 4. Indien Boekscout een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient klant Boekscout schriftelijk in gebreke te stellen alvorens over te gaan tot het nemen van andere maatregelen.
 5. Indien is overeengekomen dat levering gefaseerd zal worden uitgevoerd kan Boekscout de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Boekscout gegevens behoeft van klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze aan Boekscout ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van klant nadat Boekscout hem heeft verwittigd. Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

8. Eigendomsvoorbehoud

Boekscout blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

9. Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 2. Gebruikte afbeeldingen laten een waarheidsgetrouwe weergave zien van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. Boekscout en de drukkerij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het produceren van de bestellingen van producten en het leveren van diensten.
 4. Het geleverde product (boek) is een natuurproduct dat wil zeggen dat het reageert op temperatuur- en vochtverschillen. De drukker van Boekscout probeert dit zoveel mogelijk te minimaliseren, door onder andere speciale vochtreguleringssystemen. Het product kan daardoor onderhevig zijn aan kleine uiterlijke verschillen.
 5. Aanvullend daarop kunnen nabestellingen (levering na de eerste levering) onderhevig zijn aan kleur- en afwerkingsverschillen door ontwikkeling en/of verandering van machines. Boekscout en de drukkerij zullen met de grootste zorgvuldigheid deze verschillen proberen te beperken, echter een identiek product is niet altijd te garanderen.
 6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Boekscout niet.

10. Controle kwaliteit en herstel

 1. Boekscout en de drukkerij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om te zorgen dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat deze vrij zijn van gebreken.
 2. Klant is gehouden de geleverde zaak op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na aflevering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 3. Eventuele zichtbare gebreken/tekorten behoren binnen veertien dagen na levering per e-mail of schriftelijk aan Boekscout te worden gemeld. Boekscout kan verlangen dat de gebrekkige zaak wordt toegestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Blijkt de melding naar de opvatting van Boekscout gegrond te zijn, dan zal de gebrekkige zaak naar keuze van Boekscout worden gerepareerd of vervangen.

11. Garantie

 1. Indien de te leveren zaak niet voldoet aan de gestelde producteisen, zal Boekscout de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Boekscout vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan Boekscout te retourneren.
 2. Vanwege het ‘werkende’ karakter (onderhevig aan temperatuur- en vochtverschillen) vallen uiterlijke verschillen binnen redelijkheid niet onder deze garantieregeling.
 3. Nabestellingen (levering na de eerste levering) kunnen onderhevig zijn aan kleur- en afwerkingsverschillen. Binnen redelijkheid vallen deze uiterlijke verschillen niet onder deze garantieregeling.
 4. De te dezen genoemde garantieregeling geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer klant of derden de zaak heeft/hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.
 5. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
 6. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan klant is verkocht en geleverd.
 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze nonconformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Boekscout niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

12. Kosten retourzending bij gebreken/tekorten

 1. De eventueel gemaakte portokosten voor het op verzoek van Boekscout terugzenden van de gebrekkige zaak zal Boekscout aan klant vergoeden. Indien klant op eigen initiatief zending terugstuurt dan ontvangt klant geen vergoeding van portokosten, tenzij anders overeengekomen.
 2. Andere kosten dan portokosten zullen door Boekscout niet worden vergoed, tenzij anders overeengekomen.
 3. Boekscout heeft het recht een zaak die zonder zijn toestemming en zonder betaling van portokosten wordt geretourneerd te weigeren.
 4. Wanneer Boekscout oordeelt dat een melding over een gebrek/tekort ongegrond is, en Boekscout heeft verzocht de zaak toe te sturen, zal Boekscout deze zaak op kosten van Boekscout aan klant retourneren.
 5. Wanneer klant een naar eigen oordeel gebrekkige zaak zonder toestemming en/of aanwijzing van Boekscout retourneert en Boekscout oordeelt dat de melding over het tekort niet gegrond is, is Boekscout gerechtigd de kosten van retournering van de zaak aan klant bij klant in rekening te brengen.

13. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door klant aan te wijzen derde worden gebracht.

14. Betaling

 1. Betaling dient per bankoverschrijving of digitale betaalmethoden, en in de Euro-valuta, plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Boekscout aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van betalingstermijn vanaf de factuurdatum is klant van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling; klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Boekscout en de verplichtingen van klant jegens Boekscout onmiddellijk opeisbaar.
 6. Boekscout heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Boekscout kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 8. Boekscout kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

15. Opschorting en ontbinding

 1. Boekscout is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Boekscout ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. In geval er redelijke grond bestaat te vrezen dat klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Boekscout op klant onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien Boekscout de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Boekscout behoudt steeds het recht (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

16. Incassokosten

 1. Is klant in gebreke of in verzuim (met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.
 2. Indien Boekscout aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.
 4. Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

17. Vrijwaringen

 1. Klant vrijwaart Boekscout voor alle vorderingen, eisen en/of aanspraken van derden, waaronder ook de daarmee samenhangende kosten van rechtsbijstand, met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Klant verklaart dat genoemde materialen niet zijn belast met enige vordering, eis of aanspraak. Voorts verklaart klant dat het openbaar maken en verveelvoudigen daarvan geen plagiaat opleveren. Tevens verklaart klant dat genoemde materialen niet strijdig zijn met enige wettelijke bepaling en dat ze ondubbelzinnig vrij zijn van enige vorm van smaad, discriminatie, laster en/of aanzetten tot haat.
 2. Indien klant aan Boekscout informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en andere defecten. Schade hieruit voortvloeiend kan klant worden aangerekend.

18. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Boekscout zich de rechten en bevoegdheden voor die Boekscout toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is klant niet toegestaan veranderingen in de zaak aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst door Boekscout tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden en aangebrachte wijzigingen in vormgeving en teksten, blijven eigendom van Boekscout, ongeacht of deze aan klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Boekscout eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Boekscout worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Boekscout behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

19. Aansprakelijkheid

 1. Indien door Boekscout geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Boekscout jegens klant beperkt tot de aan klant voor die zaken berekende koopprijs.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Boekscout beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is Boekscout niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boekscout of zijn ondergeschikten.

20. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Boekscout geen invloed kan uitoefenen, waardoor Boekscout niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Boekscout worden daaronder begrepen.
 3. Boekscout heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Boekscout zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 5. Voor zover Boekscout ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Boekscout gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

21. Wijzigingen voorwaarden

Boekscout behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Boekscout of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

22. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Boekscout is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Boekscout het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen pas, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, een beroep op de rechter doen.

23. Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Boekscout gevestigd is. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan bepalend.