Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Het Israëlisme en de plaats van Christus
Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie

Auteur

Steven Paas (red.)

Uitvoering
Paperback
Prijs
23 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen vanaf publicatie
(Nederland en België)

Samenvatting

‘Wie vanuit de christelijke theologie spreekt over Israël, raakt niet alleen aan internationale politieke vragen of maatschappelijke stellingnames maar ook aan de kernvragen van geloof en theologie, zoals: Hoe verhoudt God zich tot de volken in deze wereld? Is er bij Hem geen ‘aanzien des persoons’, maar toch nog wel ‘aanzien des volks’? Hoe lezen wij de Bijbel? In hoeverre dienen wij het Nieuwe Testament te gebruiken om het Oude Testament te duiden? Wat is de plaats van Christus in de theologie? Hoever reikt de verlossing door Christus? Geldt die voor Joden en niet-Joden op gelijke wijze? Moeten christenen nog de Joodse feesten houden? Welke plaats heeft het volk Israël in de toekomst? Belangrijke vragen over de Godsleer, hermeneutiek, Christologie, soteriologie, praktische theologie en eschatologie. Het onderwerp van de bundel die voor u ligt is daarom theologisch gezien uitermate belangrijk.’

Prof. Dr. Wido van Peursen
Hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Inhoud
1. Inleiding: De Bijbel en Israël – Dr. Steven Paas
2. Calvijn over Israël en de Kerk in Handelingen – Dr. Erik van Alten
3. Israëls landbeloften in relatie tot de nieuwe schepping – Prof. Dr. Gregory K. Beale
4. Christelijke Interpretatie van de profetieën van Ezechiël – Rev. Colin Chapman
5. De tijden van verademing en wederoprichting aller dingen – Dr. Bram Maljaars
6. Het herstel van Israëls Koninkrijk - Joost van Meggelen
7. Israël, de volken en de opdracht van de Kerk – Dr. Duane Alexander Miller
8. ‘In Geest en waarheid’ – Dr. Theo Pleizier
9. Gnostische trekken van Israëlisme en Messianisme -Prof. Dr. Raymond Potgieter
10. Het Israël van God in Romeinen 11 – Prof. Dr. Owen Palmer Robertson
11. De Joodse tempel: verleden, heden en toekomst - Rev Dr. Stephen Sizer
12. Zacharia 14: ‘Het staat er toch gewoon?’ – Dr. Jos Strengholt
13. Wie zijn de gojim?, Ds. Martin van Veelen

Over de auteur

De redacteur van deze collectie, dr. Steven Paas (1942), publiceerde over Europese en Afrikaanse kerkgeschiedenis, de verschijnselen van Christenzionisme en Israëlisme en de lexicografie van het Chichewa, een veel gesproken taal in Centraal Afrika. Voor dit boek schreef hij een woord vooraf en het inleidende hoofdstuk. Prof. dr. Wido van Peursen opent het boek met een eigen woord vooraf. De andere hoofdstukken zijn van rev. dr. Erik van Alten, prof. dr. Gregory K. Beale, rev. Colin Chapman, dr. Bram Maljaars, ds. Joost van Meggelen, rev. dr. Duane Alexander Miller, dr. Theo Pleizier, prof. dr. Raymond Potgieter, prof. dr. Owen Palmer Robertson, rev. dr. Stephen Sizer, rev. dr. Jos M. Strengholt, en ds. Martin van Veelen.

Productinformatie

ISBN
9789402241143 / 978-94-022-4114-3
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
24-11-2017
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
328
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Hoe lezen we de Bijbel? Gods Woord is alleen te verstaan in het licht van Jezus Christus en door de werking van de Heilige Geest. Christus was al werkzaam vóór Zijn omwandeling op aarde, al vóór Gods verkiezing van Israël. Terwijl er geen redding is buiten het kruis van Golgotha om, zijn er zelfs vanaf het Paradijs mensen geweest die gered werden. Ook al voordat Jezus Christus in het vlees verscheen. Hij is de eeuwige Middelaar. Na de hemelvaart gaat Zijn werk door. Jezus is groter dan de Bijbel, zie daarvoor het eerste en het laatste vers van het Johannesevangelie. Hij is de eeuwige Zoon van God. De historische werkelijkheid van Jezus Christus is een vast gegeven door de hele Bijbel heen. Gods Zoon is op tenminste vijf manieren betrokken bij de schepping: als Schepper, in de oudtestamentische offers, als Zoon van Maria, door de Heilige Geest en in de wederkomst.
De in het Oude Testament beschreven geschiedenis – de universele inzet in Genesis1-11, toegespitst in het Israëlrelaas daarna – is tot het Kerstgebeuren het enige bijzondere middel waardoor God zichzelf heeft geopenbaard, en dat samen met Zijn heilsplan voor de wereld. In de openbaringsgeschiedenis dient het oudtestamentische Israël de wereld op twee met elkaar vervlochten manieren. Ten eerste, Gods handelen met Israël staat model voor Gods handelen met de wereld. In Israël geeft God de wereld in micro een concreet voorbeeld van Zijn identiteit en handelen in macro, universeel. Het tonen van dit voorbeeld behoorde tot de taak van het oudtestamentische Israël en is nu nog de functie van het Oude Testament. De tweede, hiermee nauw verbonden reden waarom Bijbels Israël de wereld dient, is dat het niet alleen maar een demonstratiemodel van Gods universele heilshandelen is, maar dat het ook een instrument daartoe is. Immers, God heeft via Israël en het Joodse volk Jezus Christus, de Heiland der wereld, voortgebracht.
 

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek