Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

De Brief van Paulus aan de gemeente in Rome
Een gemeente van Christus tussen Handelingen en de Joodse oorlog

Auteur

Drs. A. ten Napel

Uitvoering
Paperback
Prijs
23 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen vanaf publicatie
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Het boek mag samengevat worden als een stuk theologie, maar geen droge theologie maar leerstellige stof die toegepast wordt op degene die leest. De bedoeling is dat de lezer groeit in zijn geloof. Paulus schrijft zelf dat hij de gemeente wil bezoeken en bemoedigen. Hij wil ook graag zelf. Gods plan met Israël is de spil waarin de gezamenlijke bemoediging zijn kracht vindt.

Over de auteur

Drs. A. ten Napel (Urk 1950) woont in Joure en is 72 jaar. Drs. A. ten Napel is predikant geweest in de NGK (in Nederland en in de Evangelische gemeente "De Brug" in Joure. Dit is een commentaar is de opvolger van het Bijbelboek Romeinen dat eerder is uitgegeven. Bredere studie is noodzakelijk gebleken vooral omdat m.b.t. de uitleg bepaalde hoofdstukken (9-11) meer aandacht verdienen. In bijv. mijn boek: "Het Duizend jarig rijk" en "Opname of Laatste Oordeel" speelt de vooronderstelling gevormd door de Joods oorlog mee en deze mag m.b.t. de Romeinen 9-11 invloed hebben.

Productinformatie

ISBN
9789464685992 / 978-94-646-8599-2
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
31-03-2023
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
288
Formaat
A5
Illustraties
Nee

Inkijk

Rm. 5, 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben1.
Paulus wijst in Rm. 5, 12-21 en 1 Cor. 15, 22.45-49, op Christus als de tweede Adam, maar ook in het OT (Ps. 80.17 de man aan de rechterhand van God ) is deze schaduw al aanwezig. Het beeld dat God dienstknechten door opvolging vervangt, wordt getoond door Mozes en daarna Jozua en Elia die wordt opgevolgd door Elisa. Jezus als de vervanger van Adam is, omdat Hij God en mens is, instaat om de gevolgen van Adams zonde te niet te doen, maar ook om een nieuw begin te maken voor een nieuwe mensheid. F.F. Bruce merkt op: "...as sin came into the world throug one man and death trough sin." (zie Gen. 3 and Wisdom 2, 23.24. ). "Death spread to al man because all man sinned2." Het gaat in de kern over de opvatting dat Adams zonden in ieder geval het middel is dat mensen zondaars worden, of dat de dood mensen bereikt omdat men zondigt. Wellicht wordt Rm.5, 12 te veel belast, want het vers lijkt een inleiding voor datgene dat volgt. De dood regeert d.m.v. de zonde, zoals de genade regeert d.m.v. geloof (Rm. 5, 14 en 17)3. Een uitleg van Rm. 5, 12 hanteert als vooronderstelling het realisme, waarbij wordt uitgegaan dat alle mensen in Adam zondigen (zoals in Hb. 7 de levieten d.m.v. Aäron aan Mechizedek tienden betalen), of gaat uit van het feit dat Adam bij God de mensheid vertegenwoordigd zoals eigenlijk Jezus eveneens doet (het representatie model). Ook is er nog het foederalisme: mensen erven de zondeschuld van Adam en verspreiden deze vervolgens verder.

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

De Zalving met Olie

Drs. A. ten Napel

Gebed, zalving en genezing: een prikkelend onderwerp waarover veel vragen leven. Wat is, bijvoorbeeld, de betekenis van de olie in de instructie van Jakobus? Deze en andere vragen worden in deze nauwkeurige studie beantwoord. Het boek bouwt dit antwoord op vanuit de datum van het schrijven en geeft nauwkeurig aandacht aan de tekst. Met de woorden welke Augustinus hoorde: ‘Neem’ (koop) en ‘Lees’, het is de moeite waard.
20,45
Voorkant cover

De Antichrist in het Boek Openbaring Een onderzoek naar de tijd van het optreden van de Antichrist in het boek en de betekenis van het nummer 666

Drs. A. ten Napel

Het boek dat u in handen hebt wil, na grondige studie informeren over het wezen van de antichrist en de plaatst van de antichrist in het boek Openbaring. Het boek is het gevolg van een grondige studie van deze materie waarbij anderen voluit aan het woord komen. De persoon van de antichrist wordt in de geschiedenis op veel manieren ingevuld. Wellicht verschaft deze studie helderheid.
20,99
Voorkant cover

Handelingen van de Apostelen De handelingen van de Trooster - Een verklaring

Drs. A. ten Napel

Lukas verslaat als ooggetuige/in gesprek met ooggetuigen, de gang van het evangelie in de toenmalige wereld, zoals Hd. 1, 8 aangeeft. Het verslag van deze metgezel van de apostel Paulus ademt de overwinning van Christus over zonde en dood en de kracht van de Heilige Geest, welke de tocht van het evangelie stimuleert vanuit Jeruzalem tot in Rome.

22,50
Voorkant cover

De Uitverkiezing een Bijbelse Theologie vanuit het N.T.

Drs. A. ten Napel

De Uitverkiezing is een onderwerp dat altijd spanning, strijd en onbegrip heeft meegedragen. Dit boek behandelt het onderwerp, niet vanuit een dogmatisch gegeven, maar vanuit het Nieuwe Testament. Alle Bijbelse gegevens in Het Nieuwe Testament passeren de revue. Een nauwkeurige behandeling van deze teksten in hun tekstomgeving legt de basis voor de conclusie welke in het laatste hoofdstuk wordt gegeven. Onafhankelijk, vanuit de Schriftgegevens opererend, levert dit een verrassende conclusie op. Uitverkiezing is en blijft een zaak van God de Vader, maar de heilshistorie spreekt een duidelijk woord mee in de bovengenoemde verrassende conclusie.

20,50
Voorkant cover

De Openbaring van Jezus Christus als Profetie over Jeruzalem Opgetekend door Johannes de apostel

Drs. A. ten Napel

De uitleg van het boek De Openbaring van Jezus Christus als Profetie over Jeruzalem wordt, zoals de titel laat weten, voor een groot deel betrokken op de verwoesting van de tempel en het oordeel over Jeruzalem, zoals Jezus in Mt. 24 laat weten. Deze visie roept vragen op en veroorzaakt ongetwijfeld reacties. Deze uitgave is ontstaan na jarenlang lezen en studeren en bevat profetie welke de lezer bereikt via symboliek. Het boek dat u nu in handen houdt, wil antwoorden geven op hoe deze symboliek uitgelegd mag worden, geeft een visie op de Grote Verdrukking en op het “vrederijk” uit Opb. 20. Neem en lees!

21,99
Voorkant cover

De Brief aan de Hebreeën Een bemoediging voor de gemeente

Drs. A. ten Napel

De uitleg van het Bijbelboek Hebreeën is na intensieve studie tot stand gekomen. De Schrijver van deze brief waarschuwt zijn lezers voor afval van het geloof, maar bemoedigt hen op een pastorale en troostrijke manier. Het is voor de schrijver van deze verklaring de uitdaging geweest om deze waarschuwing maar ook bemoediging in hun volle betekenis te handhaven. Hebreeën 6 wordt op een eigentijdse manier behandeld, maar Hebreeën eveneens en straalt met die uitleg de volle zegen van de Verzoening uit. Een boek geschikt voor een gespreksgroep, maar ook handig voor de voorganger bij de voorbereiding van de preek.
21,50
Voorkant cover

De Brief van Paulus aan de Romeinen Bijbelstudies over het Bijbelboek Romeinen

Drs. A. ten Napel

Drs. A. ten Napel (Urk, 1950) woont en werkt in Joure en is getrouwd met Hilda Vis. Samen hebben ze twee zonen. De brief van Paulus aan de Romeinen is het resultaat van een persoonlijke zoektocht en moeilijke gedeelten worden door een heldere uitleg bespreekbaar gemaakt. Drs. A. ten Napel preekt als NGK predikant in veel kerken in Nederland, welke bij dit verband horen.
19,50
Voorkant cover

Verklaring van het Evangelie van Johannes Geschreven door de leerling die Jezus liefhad

Drs. A. ten Napel

Geschreven door de leerling die Jezus liefhad Johannes beschrijft het leven van Jezus, maar legt andere nadrukken dan de drie andere schrijvers. In het werk van Johannes wordt de nadruk gelegd op de groeiende haat welke ontstaat tussen Jezus en de Joodse leiders. Haat die Jezus tenslotte aan het kruis brengt. Johannes legt de nadruk op het feit dat Jezus de Zoon van God is en deze discussie beheerst dit evangelie. Johannes hoofdstuk 14 krijgt in het boek dat voor u ligt een verrassende uitleg, welke alleen al uitnodigt dit boek aan uw boekenkast toe te voegen.
22,99
Voorkant cover

Het Duizendjarig Rijk Een onderzoek naar de verschillen en de overeenkomsten In - de verschillende stromingen -

Drs. A. ten Napel

De uitleg van het boek “ Het Duizendjarig Rijk” is ontstaan na een intense zoektocht naar de betekenis van Openbaring 20. Er zijn veel manieren van uitleg en het lijkt een waagstuk, aan deze vele manieren van uitleg, een interpretatie toe te voegen.
Toch een boek over dit onderwerp. Er zijn verschillende scholen die de eschatologie en ook Openbaring 20 voorzien van een uitleg. Intense studie van deze vooronderstellingen, met hun overeenkomsten, hun sterke punten en hun zwakke punten, hebben de uitleg welke dit boek geeft gevormd. Een kernpunt van deze uitleg vormt Matteüs 24 (de rede van Christus over de laatste dingen) die in eerste instantie de apostelen wordt voorhouden en een vervulling mag krijgen in de generatie die deze rede hoort.

25,50
Voorkant cover

Opname of laatste oordeel

Drs. A. ten Napel

Om met de deur in huis te vallen een klein stukje uit de inleiding: “In dit boek wil ik proberen de opname zo goed mogelijk en eerlijk weer te geven, ik doe dit in het eerste hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk wil ik ingaan op de positie van het volk Israël nu, daarna de eindtijd profetie in Dan.9 en in Mt. 24. In het derde hoofdstuk. geeft ik een samenvatting van het boek Openbaring, de tijdteksten in het boek Openbaring. met daarbij uitleg van Opb.6. 7. 11. 12.17, 19. 21-22,5 en tenslotte 20. Het vierde hoofdstuk wil proberen duidelijk te maken dat profetie uit het OT in het NT niet altijd letterlijk wordt vervuld. Ook worden Bijbelverzen behandeld die de opname promoten. Het laatste en vijfde hoofdstuk is een evaluatie en de conclusie, daar hebt u recht op. Een eigen standpunt wordt tenslotte als afsluiting, voorgelegd.” Wanneer u het boek, “Het Duizendjarig rijk kent, zijn veel van de onderwerpen in dit boek bekend, maar is er ook veel behandelde stof verdwenen. Opzettelijk verdwenen. Dit boek wil zich richten op lezers die iets willen leren over de leer van de laatste dingen zonder de theologische ballast. Neem en lees want de Here komt spoedig.

17,99