Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Westerse christenen met hun buren onderweg
Deelnemers aan de missie van Jezus, dichtbij en veraf

Auteur

Steven Paas

Uitvoering
Paperback
Reviews
5,0 / 5 (3 reviews )
Prijs
17 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

In deze beknopte studie wordt gezocht naar middelen om het wankele zendingsbesef van Westerse christenen ten opzichte van hun eigen omgeving te doen ontwaken of sterker te maken. In Jezus Christus en door de Heilige Geest is de hele onderneming van God, de Missio Dei, begonnen en verder gegaan; door Hem zal zij ook worden voltooid en beëindigd. Jezus wil dat alle christenen deelnemers aan Zijn missie zijn. De apostelen moesten thuis beginnen, in Jeruzalem, Judea en Galilea. Bijgevolg komt ook voor de christenen van vandaag deelname aan de zending van Jezus tot uiting in hun verhoudingen met de mensen die dichtbij wonen, die geen religie hebben, of die van andere religies en culturen zijn. Het zendingsveld ligt in onze onmiddellijke nabijheid, waar we dagelijks de mensen ontmoeten die we kennen. ​

Aanbevelingen
​Dr. Steven Paas, voorheen zendingswerker in Malawi, heeft kort en bondig een briljante missiologie aangereikt voor Westerse christenen, die gevangen zitten in een neo-kolonialistische voorstelling van zending. Paas laat zien dat elke vorm van superioriteitsdenken het missiologische wezen van de kerk beschadigt en botst met de Bijbelse betekenis van zending. Hij spoort Westerse christenen en hun buren van een andere (niet-)religieuze en culturele achtergrond aan om gehoorzaam te zijn aan de grote opdracht van Jezus.
Ds. Willem-Henri den Hartog, coordinator in zuidelijk Afrika, GZB; predikant, Church of Central Africa Presbyterian (CCAP), Malawi.

Steven Paas heeft zijn sporen verdiend in het veld van zending en evangelisatie. Als theoloog en als zendeling en evangelist pur-sang, weet hij waar hij het over heeft. Hij behandelt serieuze theoretische en praktische missiologische vragen. Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met thema’s als verkiezing en alverzoening? Welke dingen staan actieve deelname aan zending en evangelisatie in de weg? Wat zegt de Schrift hierbij? Paas wijst op een stevige, maar toegankelijke manier een heldere weg. Hij nodigt uit tot Bijbelse bezinning, en tot verdere studie.
Ds. Jan van ’t Spijker, docent missionaire vakken, Theologische Universiteit, Apeldoorn.

Steven Paas biedt wijze bezinning over christelijke zending, ontleend aan tientallen jaren ervaring in zending en evangelisatie. Vanuit het Bijbelse fundament van zending bespreekt hij de bezwaren die worden geopperd en leidt hij de lezer naar de manier waarop individuele en communale hindernissen kunnen worden overwonnen, om zo het evangelie van Jezus Christus effectief te delen met niet-christenen. Sterk aanbevolen.
Dr. Alexander E. Stewart, Academisch Decaan en Universitair Hoofddocent Nieuwe Testament, Tyndale Theological Seminary, Badhoevedorp.

De gemeente van Christus is als Gods dienares geroepen te dienen in de Missio Dei. Als christenen eenmaal hebben gezien dat het de Drie-enige God is, die deze zendingsbeweging zelf gaande houdt in deze wereld, kunnen zij nooit meer provinciaals denken over de kerk. Dat inzicht verandert het zicht op pastoraat, diaconaat, catechese, prediking en – zelfs– op de begroting van de gemeente. Wie liever de luiken sluit voor de buitenwereld, om zich terug te trekken op het vertrouwde kerkelijke terrein is gewaarschuwd: dit boek zal hem geen rust gunnen.
Ds. Peter L.D. Visser, Missionair predikant en consulent

Over de auteur

Steven Paas (PhD) is kerkhistoricus en missioloog. Hij publiceerde over Europese en Afrikaanse kerkgeschiedenis, zending, het verschijnsel van het Israëlisme in de uitleg van Bijbelse profetie, en de lexicografie van het Chichewa, een veel gesproken taal in Centraal Afrika.
Zie Linkedin hier.

Eerdere uitgaves

Bij Boekscout verscheen in 2017 de door Paas geredigeerde bundel Het Israëlisme en de plaats van Christus: Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie [ISBN 978-9402-24114-3]. Zie het boek hier.
In 2019 publiceerde Boekscout het door Paas vertaalde boek van de Amerikaanse theoloog Rob Dalrymple: Wie zijn familie van Jezus?: Een Bijbelse theologie van Land en Volk in reactie op het Christenzionisme [ISBN: 978-94-6389-357-2]. Zie het boek hier.

Productinformatie

ISBN
9789464035223 / 978-94-640-3522-3
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
14-08-2020
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
90
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Na een inleidend overzicht van de zendingswoorden van Jezus, bespreekt de auteur in vijf hoofdstukken het startpunt en het doel van christelijke zending of missie. Vervolgens bespreekt hij de veronderstelde overlappingen of raakvlakken tussen het christelijke geloof en de religies en culturen van de wereld, het superieure zelfbeeld van christenen in de Westerse cultuur, en de verhouding van het Westerse christendom met Israël en de Joden. In hoofdstuk zeven stelt hij de theologische discussie over de reikwijdte van het verzoeningswerk van Jezus aan de orde. Uiteenlopende inzichten daarover hebben de potentie om het zendingsbewustzijn van christenen te verzwakken of juist te versterken.

Vervolgens beschrijft hij, in twee hoofdstukken, een aantal ontwijkende houdingen en belemmeringen onder Westerse christenen, die de zending hebben verzwakt of verlamd. De auteur benadrukt steeds het trinitarische karakter van zending, ofwel de Missio Dei, het gezonden zijn van Jezus zelf door God de Vader, als fundament van Zijn grote opdracht, waarvan de discipelen en al hun opvolgers deelnemers zijn. Door het werk van de Heilige Geest blijft de grote opdracht om deel te nemen aan Zijn missie zich richten tot de harten en de hoofden van alle christenen van alle tijden en plaatsen. Daardoor is de gemeente (de kerk) per definitie een missionair organisme, hetgeen ingrijpende gevolgen heeft voor haar organisatie als instituut en voor de geloofshouding van haar leden.

In het laatste hoofdstuk roept de auteur christenen op om voor God hun zwakheid en onvolmaaktheid te belijden. Zij kunnen niet in eigen kracht deelnemers zijn aan de missie van Christus in deze wereld. Het werk van de Heilige Geest is onmisbaar. Hij wekt op tot berouw en bekering. Niet alleen bij de ‘buren’ die nog onbekend zijn met Christus. Maar ook bij christenen zelf. De Geest doet bij hen het ontwijkende gedrag en de belemmeringen verdwijnen. Zo wordt de weg geplaveid voor het vertrouwen in de onoverwinnelijke kracht van Hem die gezonden is en die anderen zendt: Jezus Christus. In Hem is alle zendingswerk begonnen. In Hem gaat het werk verder. En in Hem zal het ook volmaakt Zijn doel bereiken en worden beëindigd. Het is de bedoeling van Jezus dat alle christenen deelnemers zijn of worden aan Zijn zending. Dat is wat de auteur in dit boek wil beklemtonen.

In voetnoten en een bibliografie is verantwoording afgelegd van gebruikte literatuur. Hoewel het boek gericht is op een brede kring van christelijke en niet-christelijke lezers, die geen theologische opleiding ontvingen, heeft de auteur zich ook willen verhouden tot het debat over zending onder theologen.

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Steven Paas

De woorden waarmee Jezus Zijn discipelen uitzendt worden ook wel de ‘grote opdracht’ genoemd. De instructie ‘ga heen’ in Mattheüs 28 en Markus 16 vormt het betekenisvolle begin ervan. Het blijkt dat Jezus Christus allereerst een missionaire taak heeft gegeven aan Zijn gemeente of kerk op aarde.
Ik maak geen principieel verschil tussen de termen gemeente en kerk. Ze zijn twee kanten van dezelfde munt. Het woord kerk (kuriakè = van de Heer) benadrukt dat Christus haar Heer (kurios) of Hoofd is. In dit geschrift heb ik vooral de eerste benaming gebruikt, om steeds te benadrukken dat het Lichaam van Christus een universele gemeenschap is van bij elkaar horende leden en tegelijk ook een plaatselijke voor iedereen waarneembare verschijningsvorm ervan.
Die missionaire taak is ons als christenen blijvend toevertrouwd. Nemen wij – individueel en de gemeente als geheel – er nog van harte deel aan?
De zending van christenen is een hoge roeping, want zij staat niet op zichzelf. Zij is afgeleid van de taak die Jezus Christus heeft ontvangen. God de Vader heeft Zijn Zoon naar de wereld gezonden! Hij Zelf is en blijft de Gezondene, die ons voorgaat. Na Zijn hemelvaart gaat de zending van de Zoon verder door de verbreiding van het evangelie en de werking van de Heilige Geest. Dat christenen een zendingstaak hebben, betekent daarom dat zij opgenomen zijn in de zending van God de Zoon door God de Vader.

Reviews (3)

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Geschreven door H.J.W. Laseur op 27-08-2020
Allen voor wie het Evangelie belangrijk is, mogen zich gelukkig prijzen met dit boek over de praktijk van de zending vandaag. Zowel inhoudelijk als naar de uitgegeven vorm moet Dr. Steven Paas er veel liefde en energie in geïnvesteerd hebben. Het boek ademt het werk van Gods Geest. De auteur laat zich ook in dit werk kennen als een door wetenschap én zendingspraktijk gelouterde gelovige. Hij spreekt Bijbels en zo dicht mogelijk bij de belijdenis. Zijn boodschap straalt gezag, gedrevenheid en een grote liefde voor de evangelieverspreiding uit. Bovendien is het boek binnen de theologische verhoudingen van vandaag uniek te noemen: het is een heldere en hartstochtelijke oproep om het hele christelijke leven te oriënteren op de verspreiding van het Evangelie in het licht van Zijn komst. De opbouw is logisch en de hoofdlijn is op een goed leesbare manier uit de Schrift onderbouwd: geen enkele gelovige kan zich onttrekken aan de roeping om aan zijn of haar buren het evangelie bekend te stellen.
Laten we God dankbaar zijn dat dit boek aan de dag gekomen is. Als je je kinderen of kleinkinderen wilt laten zien wat getuigend Christus volgen inhoudt, dan kan je zeker bij dit boek terecht. Wat zou het mooi zijn als velen (waaronder ikzelf!) gaan zien waar het bij zending nu echt om gaat. Ik bid dat het een krachtig instrument mag zijn om velen tot de Heiland te leiden.


door Bob Wielenga op 06-10-2020
Vanaf het begin van onze kerken deden we aan zending, niet alleen ver weg in derdewereldlanden, maar later ook in eigen land. Denk aan de pioniersplekken die in allerlei wijken en buurten zijn opgestart. We doen aan zending, maar denken we altijd goed na over waarom we wat doen en hoe? Het nieuwe boek van Steven Paas kan ons daarbij helpen.

Steven Paas - boekcoverInderdaad, Steven Paas is de vader van de vroegere Theoloog des Vaderlands Stefan Paas. Behalve kerkhistoricus is hij een bekwaam missioloog met een warm hart voor de zending. Hij was jarenlang zendeling in Malawi. Zijn laatste boek is net (2020) verschenen in ons land, evenals in Amerika. Het heet Westerse christenen met hun buren onderweg. Deelnemers aan de missie van Jezus, dichtbij en veraf, een uitgave van Boekencentrum Uitgeverij in samenwerking met uitgeverij BoekScout.

Het is een helder geschreven studie van slechts negentig pagina's, toegankelijk voor een breder publiek. Het is geen dor, theoretisch betoog, maar een doordacht getuigenis, opgeschreven om ons nadenken over de zending op te scherpen en zo onze deelname aan Jezus' zending te stimuleren.

Denken en doen
Ondoordacht en onderontwikkeld zendingsdenken was er in de zendingsgeschiedenis oorzaak van dat zendingsprojecten stagneerden. De Bijbelse verantwoording ervoor bleek achteraf niet te kloppen. Een schrijnend voorbeeld is de westerse zending in de koloniale tijd. In onze gouden eeuw ging de zendeling op pad met de koopman en de soldaat. Koloniale zending wordt door Afrikanen als volgt getypeerd: terwijl de zendeling ons leerde bidden, pikte de soldaat onze grond in. Oprechte zendingsmotieven raakten verstrengeld met de handelsbelangen van de imperiale staat.

Met de kennis van nu zien we de denkfout die men toen maakte: men verbond kerk en staat in een politiek-theocratisch model, waardoor de zending dekmantel werd voor staatsbelangen. Derdewereldvolken waren heidenen. Zij hadden het evangelie nodig om het eeuwige leven te kunnen ontvangen. Dat was de diepste drijfveer achter de zending, al vanaf de zeventiende eeuw, versterkt door de opwekkingen in de negentiende eeuw. Maar ze waren vooral onbeschaafd en stonden op een lager cultureel niveau dan de westerse volken.

In de negentiende eeuw kwam daar racisme bij. De wereldbevolking werd in een hiërarchisch systeem ingedeeld, met de 'christelijke' westerse volken bovenaan en de heidense zwarte volken onderaan. Dit resulteerde in een uiterst negatieve beoordeling van niet-westerse culturen en religies. Een zee van negativiteit overspoelde ook het zendingsdenken. Het ging maar niet om de bekering van de heidenen, maar om kerstening van volken om hen op te tillen naar het westerse beschavingsniveau.

Jezus' voorbeeld
Tot aan het einde der tijden werkt Jezus aan zijn eigen zendingsopdracht. Sinds zijn uitzending van de apostelen (Matteüs 28) betrekt Hij ons als kerken en gelovigen daarbij, waarvoor wij dan ook de heilige Geest ontvangen hebben. Zendingswerk is het bruidskleed dat de kerk van haar bruidegom ontvangen heeft. Van Hem leren we hoe wij dat werk als zijn handen en mond moeten doen: vooral in nederigheid! Hij is de meester die de voeten van zijn leerlingen waste (Johannes 13:5). Hij keek niet neer op heidenen vanuit een Joods superioriteitsgevoel, zoals zijn Joodse tegenstanders dat deden (Johannes 4:1-26).

Paulus deed zijn werk zoals Jezus, als dienaar van de volken. Hij erkende dat God zich onder hen niet onbetuigd gelaten heeft. Heidense culturen en religies bevatten vaak ethisch hoogstaande waarden en weerspiegelen soms beter wat God wil dan de moderne, cultureel-christelijke westerse religie. Maar zoals Paulus beamen ook wij Jezus' woorden: niemand kan bij de Vader komen dan door Mij (Johannes 14:7; Handelingen 4:12). Dat sluit alle westerse hoogmoed uit!

Het draait om Hem, niet om ons. Wit of zwart, uit het Westen, uit het Zuiden of uit het Oosten: allemaal staan we aan de voet van het kruis, waar de Zoon ons schoonwaste met zijn bloed (Johannes 14:7). De kerk is de bruid van Christus en zo de dienares van alle volken.

Heeft de zending toekomst?
Natuurlijk heeft de zending toekomst (Matteüs 24:14; 28:20), ondanks het cynisme van de geseculariseerde westerse samenleving, die zendingswerk maar opdringerig vindt, en een bewijs van religieuze hoogmoed (alsof één religie de waarheid in pacht heeft). Voor haar religieuze expansiedrift zou het boetekleed de kerk sieren.

Een blinde vlek voor de ernst van de zonde en de realiteit van Gods oordeel zit zending vandaag ook in de weg. We kunnen daaraan lijden onder invloed van het religieuze pluralisme: een God die liefde is, zal alle mensen verlossen (alverzoening). Of misschien is het ook gewoon religieuze apathie dat we niet bij zending dichtbij of veraf betrokken willen zijn.

Zelfs in koloniale tijden had de zending toekomst. In Afrika en Amerika werden zwarte mensen ontmenselijkend behandeld. Toch zijn daar levende kerken ontstaan, die zelf weer zending drijven (in Amsterdam bijvoorbeeld). De enige verklaring voor dit toch abnormale verschijnsel is dat Jezus dwars door alles heen zijn belofte waarmaakt: Ik ben met u tot aan het einde der tijden, wanneer de zendingsopdracht voltooid zal zijn. Ook in ons land zijn de voorbeelden daarvan aanwijsbaar in allerlei initiatieven en projecten.

Jezus' nabijheid wordt vooral zichtbaar waar mensen Hem in woord en daad volgen, waar ze wonen en waar ze werken. Daartoe roept Steven Paas ons op: neem deel aan Jezus' missie dichtbij en veraf. https://www.onderwegonline.nl/17565-zending-dekmantel-of-bruidskleed
door N.A. de Waal op 29-12-2020
Met vaart en kennis van zaken heeft de auteur een handzaam boek geschreven over (klassieke) zending. Ik ken niet veel vergelijkbare uitgaven, waarbij in zo'n kort bestek, op zo'n geordende wijze met grote toegankelijkheid het hart van de zending vanwege de christelijke gemeente wordt beschreven. En de schrijver heeft daarbij vooral mij (de lezer) op het oog. Zending krijgt heel dichtbij invulling: begin bij je buren. Zo was het bij de uitstorting van de heilige Geest ook. Aanbevolen!